Hírek

2020. január 24., 11:05Tájékoztatás madárinfluenzáról

Az Országos Főállatorvos 1/2020. számú határozata
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 42. § (4) bekezdése és 52. § (3) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján, élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörömben eljárva meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT

A baromfiállományok madárinfluenza vírussal történő fertőződés kockázatának csökkentése érdekében
Magyarország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan azonnali hatállyal elrendelem a baromfik zártan tartását.
Amennyiben a kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, abban az esetben az állatokat állattartó épületbe bezártan kell tartani a 3/2017. számú Országos Főállatorvosi határozat 1. e.) pontjában foglaltakkal összhangban.
E határozatot az Agrárminisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.
E határozat rendelkezései azonnal végrehajtandóak.
E határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azonban a határozat közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3.) címzett keresetlevelet az Agrárminisztériumhoz (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) kell benyújtani. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 30.000 Ft, a feleket a perben tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. A keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.
INDOKOLÁS
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal madárinfluenza referencialaboratóriuma magas pathogenitású (H5N8 szerotípus) madárinfluenza előfordulását mutatta ki 2020. január 12-én a Komárom-Esztergom megyei Ács település külterületén egy hízópulyka-állományban.
Tekintettel a betegség jelentős gazdasági kártételére, valamint a környezetben való fennmaradásában és házimadár-állományokra való terjesztésében a vonuló vadon élő madarak által
játszott szerep jelentőségére, az Éltv. 52. § (3) bekezdése alapján, az Éltv. 42. § (4) bekezdés e) pontja szerint eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozóan állatjárványügyi intézkedést tartalmazó határozatot hozhat, amely határozatot a minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84. § a) pontja értelmében az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó határozata azonnal végrehajtandó.
Döntésemet a fenti jogszabályhelyek alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. §-ában foglaltakra tekintettel hoztam meg.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás, a bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei, és illeték mértéke, illetve az illeték-feljegyzési jog az Ákr. 113. § (1) bekezdésének a) pontján, a 114. § (1) bekezdésén, valamint a 116. § (4) bekezdésének a) pontján, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. §-ának (1) bekezdésén és (3) bekezdésének a) pontján, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h) pontján alapul.
Hatáskörömet és illetékességemet az Éltv 42. § (4) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §-ának 3. pontja alapozza meg.


Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos
 


« Vissza az előző oldalra!

Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar