Pályázatok, közintézmények

Szociális étkeztetés alapszolgáltatás

Csikóstőttős Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező önkormányzati feladatként gondoskodik Csikóstőttős közigazgatási területén az étkeztetés szociális alapellátásról.

 

Az engedélyes fenntartó neve: Csikóstőttős Község Önkormányzata,

az engedélyes fenntartó székhelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.,

az engedélyes fenntartó adószáma: 15417811-1-17,

az engedélyes fenntartó ágazati azonosítója: S0084937,

az engedélyes fenntartó típusa: állami fenntartó,

a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyző határozat száma: TOC/24/556-3/2014.

 

Az Önkormányzat szociális konyha formájában napi egyszeri meleg étkezést biztosít az ellátott lakóhelyére vagy napközbeni tartózkodási helyére történő kiszállítással azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az étkeztetés igénylése esetén szociálisan rászorultnak tekinthető, aki

a)      60. életévét betöltötte, vagy

b)      egészségi állapota miatt gondozásra szorul, vagy étkezéséről más módon nem képes gondoskodni, vagy

c)      fogyatékos, pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg, vagy

d)        hajléktalan vagy lakhatási körülményei a meleg étel készítését nem teszik lehetővé.

 

Az étkeztetés kizárólag a lakóhelyre történő szállítással vehető igénybe, helyben történő fogyasztásra és elvitelre nincs lehetőség. Az ételkészítés és kiszállítási feladatokat a BURGENDOMB Kft. (székhelye 7361 Kaposszekcső, Táncsics u. 22., adószáma 24324698-2-17) végzi. A vállalkozó a Kaposszekcső, Táncsics u. 22. alatti főzőkonyhán előállított ételt a saját tulajdonú, hatósági engedéllyel rendelkező gépjárművel az ellátott lakóhelyére szállítja váltott éthordóban. Az éthordót az ellátottak részére az Önkormányzat biztosítja. Az étel kiszállítása hétfőtől péntekig munkanapokon 11,00-13,00 óra között történik.

 

A szociális szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Csikóstőttősi Kirendeltségén (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni, a kérelem év közben folyamatosan benyújtható. A kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

 

Az igénybevevőt jogai gyakorlásában az ellátottjogi képviselő segíti. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

Kávási Brigitta

elérhetősége: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu

+36 20 4899 579


« Vissza az előző oldalra!
Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar