Választási és egyéb információk

Választási eredmények Német nemzetiség

20/2024. (VI. 9.) HVB határozat:

A Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200. és 307/N. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. június 9-re kitűzött általános választásán a Tolna vármegyei Csikóstőttős településen a települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről német nemzetiség” elnevezésű jegyzőkönyv alapján az alábbiak szerint állapítja meg.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választásán a német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Csikóstőttősön eredményes volt, és a választópolgárok Verébné Kirch Évát, Györki Szilviát és Pónert Károlynét, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltjét választották meg települési nemzetiségi önkormányzati képviselőnek, mivel a legtöbb érvényes szavazatot a megválasztható képviselők száma szerint Verébné Kirch Éva, Györki Szilvia és Pónert Károlyné, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesület német települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltje kapta.

 

A Bizottság által átruházott hatáskörben az elnök részéről a megbízólevél jelen határozat jogerőssé válását vagy – ha az későbbi időpontra esik – a szavazás megismételtetését eredményezhető jogorvoslati eljárások jogerős befejezését követő öt munkanapon belül kerül átadásra a képviselők részére.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Tolna Vármegyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottságnál. A fellebbezést személyesen, levélben (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.), telefaxon (06-74/565-237) vagy elektronikus levélben email: (onk@tolna.net) lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalát követő harmadik napon, azaz 2024. június 12-én 16.00 óráig megérkezzen.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

  1. a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
  2. a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

Indokolás

A Nemzeti Választási Bizottság a 8/2024. számú határozatával a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását 2024. június 9. napjára – az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek közös eljárásban tartott 2024. évi általános választásának napjára – tűzte ki.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §-a szerint A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 200. § alapján a választási bizottság – a szavazatszámláló bizottság kivételével – határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet 60. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően összesítette Csikóstőttős település választókerületben a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről német nemzetiség” elnevezésű jegyzőkönyvbe foglalt.

A határozat a Nek.tv. 65. §-án, a Ve. 200. §-án és 307/N. §-án, a jogorvoslatról tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-án, 241. §-án, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Csikóstőttős, 2024. június 9.

 

Zulaufné Bán Krisztina

Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság
elnök

 

 

MELLÉKLET:

2/2024. (III. 11.) IM rendelet 60. melléklete szerinti jegyzőkönyv

https://csikostottos.hu/hu/galeria/jegyzokonyv-nemet-nemzetiseg/


« Vissza az előző oldalra!
Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar