Választási és egyéb információk

Választási eredmények Önkormányzati képviselők

19/2024. (VI. 9.) HVB határozat:

A Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 200. § és 307/N. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. június 9. napjára kitűzött általános választásán a Tolna vármegyei Csikóstőttős településen az egyéni listás települési önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő-testület tagjainak választásáról” elnevezésű jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán az egyéni listás települési önkormányzati képviselők választása Csikóstőttősön eredményes volt, és a választópolgárok Csavari Zsolt, Klein Rudolf, Verébné Kirch Éva és Szabó Tamás független egyéni listás képviselőjelölteket választották meg képviselőnek, mivel a legtöbb érvényes szavazatot a megválasztható képviselők száma szerint Csavari Zsolt, Klein Rudolf, Verébné Kirch Éva és Szabó Tamás független egyéni listás képviselőjelölt kapta.

 

A Bizottság által átruházott hatáskörben az elnök részéről a megbízólevél jelen határozat jogerőssé válását vagy – ha az későbbi időpontra esik – a szavazás megismételtetését eredményezhető jogorvoslati eljárások jogerős befejezését követő öt munkanapon belül kerül átadásra a képviselők részére.

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Tolna Vármegyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a határozatot hozó Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottságnál. A fellebbezést személyesen, levélben (7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.), telefaxon (06-74/565-237) vagy elektronikus levélben email: (onk@tolna.net) lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalát követő harmadik napon, azaz 2024. június 12-én 16.00 óráig megérkezzen.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

  1. a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
  2. a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A fellebbezési eljárás illetékmentes.

Indokolás

A köztársasági elnök 2024. június 9-re tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választását.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13. § (1) bekezdése szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 200. § alapján a választási bizottság – a szavazatszámláló bizottság kivételével – határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

Az egyéni listás önkormányzati képviselőválasztás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet 38. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően összesítette Csikóstőttős település választókerületben az egyéni listás települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő-testület tagjainak választásáról” elnevezésű jegyzőkönyvbe foglalt.

A határozat az Övjt. 13. §-án, a Ve. 200. §-án és 307/N. §-án, a jogorvoslatról tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223-225. §-án, 241. §-án, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

Csikóstőttős, 2024. június 9.

 

Zulaufné Bán Krisztina

Csikóstőttősi Helyi Választási Bizottság
elnök

 

 

MELLÉKLET:

2/2024. (III. 11.) IM rendelet 38. melléklete szerinti jegyzőkönyv

https://csikostottos.hu/hu/galeria/jegyzokonyv-kepviselok/


« Vissza az előző oldalra!
Csikóstőttős Község Önkormányzata - Magyar